PAŠTO ŽENKLŲ BLOKO „PASAULIO LIETUVA“ KONKURSO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios sąlygos
  1. Šios taisyklės nustato dalyvavimo pašto ženklų bloko kūrimo procese konkurso sąlygas, tvarką ir laimėtojų atranką. Dalyvaudami konkurse Jūs sutinkate su šiomis taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
  2. Šį konkursą organizuoja ir vykdo VŠĮ TOMAGA.
  3. Konkurse galioja Gintaro taškai, surinkti nuo 2018 m. kovo 2 d. iki 2018 m. balandžio 15 d. 21.00 val. (Lietuvos laiku)
  4. Konkurse gali dalyvauti visi 18 metų amžiaus sulaukę www.4000000.lt svetainėje užsiregistravę vartotojai.
  5. Konkurse negali dalyvauti asmenys, kurių atžvilgiu priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir / arba šie asmenys turi neišnykusį ir / ar nepanaikintą teistumą ir / arba šiems asmenims teisės aktų tvarka yra pareikšti įtarimai, padarius bet kokią nusikalstamą veiką ir teismo procesas konkurso vykdymo metu nėra pasibaigęs. Dalyvis gali būti pašalintas iš konkurso ir / arba konkurso rezultatai dalyvio atžvilgiu anuliuojami, jeigu konkurso organizatorius turi pagrįstų įtarimų, jog dalyvis neatitinka nustatytų reikalavimų.
  6. Konkurse negali dalyvauti VŠĮ TOMAGA ar su ja susijusių įmonių dalininkai, organų nariai, darbuotojai ir tokių asmenų šeimos nariai.
  7. VŠĮ TOMAGA pasilieka teisę pakeisti šias konkurso taisykles ar konkurso sąlygas ar net nutraukti konkursą. Tokiu atveju Jus informuosime paskelbdami šią informaciją www.4000000.lt svetainėje.
  8. Asmenys, neatitinkantys šiose taisyklėse nurodytų tinkamumo dalyvauti konkurse reikalavimų, nepateikę atitikties reikalavimams įrodančių dokumentų ar pateikę neteisingą informaciją ir dokumentus gali būti šalinami iš konkurso.
 2. Kaip dalyvauti ir laimėti konkurse?
  1. Konkurse iš viso bus 80 laimėtojų, kurie bus skirstomi į 7 kategorijas:
   - TOP 20 daugiausiai Gintaro taškų surinkusių dalyvių
   - TOP 10 daugiausiai Europos lietuvių pakvietusių dalyvių
   - TOP 10 daugiausiai Š. Amerikos lietuvių pakvietusių dalyvių
   - TOP 10 daugiausiai P. Amerikos lietuvių pakvietusių dalyvių
   - TOP 10 daugiausiai Australijos lietuvių pakvietusių dalyvių
   - TOP 10 daugiausiai Azijos lietuvių pakvietusių dalyvių
   - TOP 10 daugiausiai Afrikos lietuvių pakvietusių dalyvių
  2. Konkursą laimės tie, kurie 2018 m. balandžio 15 d. 21.00 val. bus surinkę daugiausiai Gintaro taškų www.4000000.lt svetainėje, tam tikrose kategorijose. Dalyvių ir jų surinktų Gintaro taškų lentelės skelbiamos vartotojų profilio skiltyje prisijungus prie www.4000000.lt
  3. Gintaro taškų Jūs gausite už kiekvieną Jūsų pakviestą ir www.4000000.lt svetainėje užsiregistravusį lietuvį – po 10 už kiekvieną.
  4. Pakviesti kitus registruotis www.4000000.lt svetainėje Jūs galite išsiųsdami kvietimą el. paštu iš www.4000000.lt svetainės arba kitaip pasidalindami savo unikalia dalinimosi nuoroda. Jei kils techninių sunkumų randant ar išsiunčiant kvietimus, nedvejodami susisiekite su mumis el. paštu [email protected]
  5. Siųskite šiuos kvietimus ir platinkite pasidalinimo nuorodą griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugą bei reklamą reglamentuojančių teisės aktų ir paisydami nusistovėjusių etikos ir moralės normų. Nesiųskite el. laiškų to nepageidaujantiems asmenims.
  6. Neapgaudinėkite mūsų ir nebandykite dirbtiniais būdais padidinti savo Gintaro taškų skaičiaus. Kilus įtarimui, kad Jūs dirbtinai padidinote savo Gintaro taškų skaičių, išsiuntėte kvietimus neegzistuojantiems asmenims, Jūsų pakviesti asmenys užsiregistravo daugiau nei po vieną kartą, pasiliekame teisę savo nuožiūra sumažinti Jūsų Gintaro taškų skaičių ar net iš viso Jums nebeleisti dalyvauti konkurse.
 3. Laimėtojai ir prizai
  1. Konkurso nugalėtojams suteiksime unikalią progą – tapti vienu iš 100 lietuvių, kurio nuotrauka taps viena iš unikalaus pašto ženklų bloko „Pasaulio Lietuva“ dalis. AB Lietuvos paštas išleidžia pašto ženklų bloką „Pasaulio Lietuva“, šį pašto ženklų bloką sudarys 6 pašto ženklai, bloko išleidimo data – 2018 m. birželio 29 d.
  2. Konkurso nugalėtojų rinkimas ir tvirtinimas bus stebimas kompetentingos komisijos:
   Marijus Gudynas – URM Užsienio lietuvių departamento direktorius
   Kotryna Stankutė – Global Lithuanian Leaders vadovė
   Dalia Henkė – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
   Vladas Oleinikovas – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas
   Ričardas Degutis – LR susisiekimo viceministras, Pašto mokos ženklų leidybos komisijos pirmininkas
   Asta Sungailienė – AB Lietuvos pašto generalinė direktorė
   Ieva Davydenko – LIETUVA 4.000.000 projekto atstovė
  3. Be 80 laimėtojų iš www.4000000.lt svetainės, komisija išrinks ir 20 labiausiai Pasaulio Lietuvai nusipelniusių žmonių, kurie savo darbais jungia mus visus. Šių žmonių nuotraukos taip pat bus įamžintos ant pašto ženklų bloko.
  4. Konkurso nugalėtojus paskelbsime www.4000000.lt svetainėje iki 2018 m. balandžio 22 d. 21:00, nebent pakeistume šią datą. Tokiu atveju Jus informuosime paskelbdami tokią informaciją mūsų svetainėje.
  5. Nugalėtojus taip pat informuosime asmeniškai – nusiųsime el. laišką tuo el. pašto adresu, kuris nurodytas Jūsų paskyroje. Jei nugalėtoju tapsite Jūs ir gausite iš mūsų pranešimą apie laimėjimą, prašome nedelsiant susisiekti su mumis el. laiške nurodytais būdais.
  6. Jei per 3 dienas nuo el. laiško išsiuntimo dienos nesusisieksite su mumis arba paaiškės, jog Jūsų mums pateikti duomenys yra neteisingi, mes turėsime teisę nebeleisti Jums dalyvauti konkurse, o jei jau buvote paskelbtas nugalėtoju – tai atšaukti. Tokiu atveju nugalėtojais pripažinsime kitus daugiausiai Gintaro taškų surinkusius asmenis. Šiems asmenims bus taikoma analogiška tvarka ir procedūra.
  7. Konkurso nugalėtojai per 5 kalendorines dienas turės atsiųsti savo asmenines nuotraukas el paštu [email protected], kurios bus naudojamos sukurti pašto ženklų bloką „Pasaulio Lietuva“.
  8. Kartu su nuotrauka nugalėtojai turės pateikti sutikimą neatlygintinai, nereikalaudami jokio mokesčio ar bet kokio kito atlygio, nuotraukas su jų atvaizdu perleisti AB Lietuvos paštui naudoti, nepažeidžiant jų teisių, garbės ir orumo, pašto ženklų bloke, viešai skelbti AB Lietuvos pašto interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje, informaciniuose pranešimuose ir kitaip komunikuojant su visuomene, atgaminti bei platinti neribotai teritorijai ir neribotam laikui be jokių papildomų sąlygų taikymo.
  9. Tuo atveju, kai konkurso nugalėtojo atsiųsta nuotrauka yra kitų autorių sukurtas kūrinys, kurio naudojimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos autorių teisų ir gretutinių teisių įstatymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais konkurso nugalėtojas turi būti įgijęs teisę naudoti kitų autorių kūrinius ir (ar) leisti juos neatlygintinai naudoti AB Lietuvos paštui. Tokiu atveju konkurso nugalėtojas, pateikdamas nuotrauką, be aptarto sutikimo, privalo kartu pateikti rašytinius įrodymus (patvirtinimą), kad įgijo teisę naudoti kitų autorių kūrinius ir (ar) neatlygintinai leisti AB Lietuvos paštui juos naudoti, skelbti, atgaminti bei platinti šiame punkte nurodytais tikslais.
  10. Konkurso nugalėtojų atsiųstos nuotraukos turi būti portretinio tipo. Atsiųstose nuotraukose asmens veidas turi būti neišpaišytas ir nedekoruotas, išskyrus įprastą makiažą ar ilgalaikes tatuiruotes bei nuolatinius, priklausymą atitinkamai religinei bendruomenei ar bendrijai ženklinančius piešinius. Nuotraukoje turi būti matomas tiktai konkurso nugalėtojas, neturi matytis kitų žmonių ar daiktų. Nuotraukoje turi aiškiai matytis visas veidas. Pateiktos nuotraukos dydis turi būti ne mažesnės raiškos nei 800 x 1200 pix.
 4. Laimėtojai ir prizai
  1. Surinktas Konkurso nugalėtojų nuotraukas su Konkurso nugalėtojų atvaizdais kartu su Konkurso nugalėtojų pasirašytais sutikimais, nurodytais šių Taisyklių 3 dalies 8 punkte, ir dokumentais, nurodytais Taisyklių 3 dalies 9 punkte, VŠĮ TOMAGA perduoda Lietuvos paštui pašto ženklų bloko „Pasaulio Lietuva“ leidybai ir platinimui bei šio bloko reklamai.
  2. Dalyvaudami konkurse Jūs suteikiate mums teisę valdyti ir tvarkyti Jūsų registruojantis svetainėje ir dalyvaujant konkurse mums pateiktus bei mūsų pačių surinktus ar gautus Jūsų asmens duomenis konkurso vykdymo, prizo įteikimo ir svetainės www.4000000.lt administravimo tikslais.
  3. Jei Jūs tapsite konkurso nugalėtoju, mes turėsime teisę paskelbti šių taisyklių 4.1 punkte nurodytus duomenis viešai.
  4. Jei Jūs nesutinkate, jog mes naudotumėme Jūsų duomenis šiame straipsnyje nustatyta tvarka ir tikslais, informuokite mus apie tai nedelsiant. Tokiu atveju, deja, mes negalėsime Jūsų pripažinti konkurso nugalėtoju.