Taisyklės ir privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi interneto platforma 4 milijonai (toliau – Platforma) sąlygas ir tvarką. Platforma yra valdoma ir tvarkoma VšĮ „Tomaga“, juridinio asmens kodas 301733229, adresas A. Goštauto g. 4-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas [email protected] (toliau – Bendrovė). Naudodamiesi Platforma Jūs (toliau – Naudotojas) įsipareigojate laikytis šių Taisyklių. Jei Jums kyla kokių nors klausimų dėl šių Taisyklių turinio ar naudojimosi Platforma tvarkos, galite susisiekti su mumis.
  2. Prieš naudojantis Platforma Jūs turite susipažinti su Taisyklėmis ir peržiūrėti mūsų Privatumo politiką. Taisyklės Jums padės suprasti Platformos veikimo principus, veiklos tikslus, mūsų pareigas Jums bei Jūsų įsipareigojimus mums ir kitiems naudotojams.
  3. Naudojimasis Platforma šių Taisyklių prasme, apima bet kokių veiksmų atlikimą Jums prisijungus prie Platformos ir naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Platformoje, įskaitant tačiau neapsiribojant, Platformoje skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
  4. Naudodamiesi Platforma Jūs patvirtinate, kad: a) perskaitėte ir tinkamai susipažinote su Taisyklėmis, b) su jomis sutinkate ir įsipareigojate jų laikytis. Jei Jums Taisyklių sąlygos yra nepriimtinos ir Jūs su jomis nesutinkate, Jūs turite nesinaudoti Platforma. Už Taisyklių nesilaikymą Naudotojui gali būti apribota galimybė naudotis Platforma ir taikomos kitos sankcijos. Jei naudojatės Platforma po bet kokio Taisyklių pakeitimo, laikoma, kad Jūs sutinkate su pakeitimais ir įsipareigojate jų laikytis.
  5. Be šių Taisyklių mūsų santykiams su Jumis reguliuoti taip pat taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Jūs su Taisyklėmis galite susipažinti tiek kartų, kiek reikia, taip pat jas atsispausdinti ar išsaugoti patvarioje laikmenoje.
  6. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti Platformą ir (ar) šias Sąlygas. Apie pakeitimus mes informuosime Platformoje. Jei Jūs nesutinkate su mūsų atliktais Platformos ir (ar) Sąlygų pakeitimais, Jūs privalote nutraukti naudojimąsi Platforma. Jei Jūs po pakeitimų ir toliau naudojatės Platforma, mes laikysime, kad Jūs susipažinote su pakeitimais ir su jais sutikote.
 2. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMO DUOMENYS
  1. Platforma naudotis gali tik registruoti Naudotojai. Registracija Platformoje ir naudojimasis ja yra nemokamas. Naudoto registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Platformoje esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Platformoje nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.). Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje.
  2. Registruodamasis Naudotojas privalo:
   1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę (jei tai reikalinga Registracijai ir (ar) Paslaugų teikimui) ir elektroninio pašto adresą. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
   2. Gavęs išankstinį tokių asmenų sutikimą, savo paskyroje nurodyti papildomų asmenų, kurie nesinaudoja internetu ir (ar) Platforma, kad galėtų jiems perduoti naujienas apie organizuojamus renginius (tautiškos giesmės giedojimą ir pan.), gautas Platformoje. Pridėdamas papildomą asmenį, Naudotojas galės įvesti šio asmens vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą. Tokiu atveju Naudotojo profilyje bus rodomas papildomų asmenų skaičius (+1, +2 ir pan.), tačiau kiti tokio papildomo asmens duomenys kitiems Platformos Naudotojams nebus prieinami;
   3. Saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Bendrovę apie tokių duomenų praradimą. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Naudotojui;
   4. Nedelsiant pranešti Bendrovei el. paštu [email protected] apie galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Bendrovė stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais.
  3. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešus Naudotojui panaikinti visą ar dalį Naudotojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Naudotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Platforma, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Naudotojui naudotis Platforma ar jos dalimis.
  4. Bendrovė turi teisę vienašališkai, savo nuožiūra spręsti apie Naudotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius, netikslius, klaidinančius duomenis, taip pat Taisyklių ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančius duomenis, Bendrovė turi teisę nedelsiant ir nepranešus Naudotojui, jo neregistruoti, ištrinti atliktą Registraciją, blokuoti ar redaguoti tokius duomenis ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.
  5. Naudotojas sutinka, kad Platformoje po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši, būtų prieinami kitiems Naudotojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą jis gali apriboti) ir kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių duomenų panaudojimą. Registracijos metu Naudotojai taip pat gali pasirinkti kokiais kanalais nori gauti naujienas ir žinutes iš kitų Naudotojų (elektroniniu paštu, Facebook p askyroje, SMS žinute ir pan.) ir ši informacija taip pat bus matoma kitiems Naudotojams.
 3. NAUDOJIMASIS PLATFORMA
  1. Naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis Naudotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų ir kitų asmenų teisių. Naudotojas pats atsako už bet kokius naudojimosi Platforma veiksmus ir dėl jų kylančias pasekmes, taip pat už bet kokią informaciją, pasiūlymus ir sutikimus (toliau – Informacija), kurią jis talpina, siunčia ir (ar) gauna naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis.
  2. Naudojimasis Platforma reiškia sutikimą gauti įvairius informacinius pranešimus apie Platformos techninius ir funkcinius atnaujinimus, taip pat Platformos veiklai svarbius pasikeitimus (pavyzdžiui, Taisyklių, apmokėjimo sąlygų, Platformos savininko duomenų pasikeitimus ir pan.). Šių pranešimų tikslas yra informuoti apie esminius Platformos pokyčius ir jie nebus laikomi tiesioginės rinkodaros pasiūlymais Naudotojui.
  3. Naudotojai Platformoje turės galimybę:
   1. Kviesti kitus asmenis prisijungti prie Platformos;
   2. Už pakviestus naujus Naudotojus gauti taškus ir, kaupdami taškus, gauti aukštesnius statusus Platformoje (šie statusai rodys Naudotojo aktyvumą, bet nesuteiks papildomų funkcijų Platformoje);
   3. Dalyvauti Platformos motyvacinėje sistemoje pagrįstoje surinktu taškų kiekiu;
   4. Sukauptus taškus iškeisti į Platformoje nurodytus prizus (atributiką ir pan.), Platformoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
   5. Įsigyti Platformoje esančią atributiką Platformoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei taip paremti Platformos vystymą;
   6. Kurti renginius, kurie bus matomi Platformoje (joje esančiame žemėlapyje bei renginių sąraše) bei kviesti į juos kitus Naudotojus;
   7. Pasižymėti savo buvimo vietą Platformos žemėlapyje;
   8. Naudotis kitomis Paslaugomis ir Platformos funkcionalumais.
  4. Naudojantis Platforma ir (ar) Paslaugomis Naudotojui draudžiama:
   1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Platformos ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar ribojančius Bendrovės galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Platforma ir (ar) Paslaugomis;
   2. Atlikti veiksmus, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, įskaitant bet neapsiribojant neteisėtus sandorius arba sukčiavimą;
   3. Laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokią įžeidžiančią, šmeižikišką, nešvankią, pornografinę, grasinančią, užgaulią, diskriminacinę ar kitaip neteisėtą Informaciją ir (ar) nuorodas į tokią Informaciją, taip pat Informaciją, skatinančią neteisėtą elgesį ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Bendrovei;
   4. Registracijai pasirinkti ir (ar) naudoti tokius Prisijungimo duomenis, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiamais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;
   5. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią Informaciją ir (ar) nuorodas į Informaciją, kurios publikavimas ir (ar) panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymų;
   6. Siųsti elektroniniu paštu, kitu elektroniniu būdu ar kaip kitaip perduoti ar siųsti bet kokią Informaciją ir (ar) nuorodas į Informaciją, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;
   7. Platinti kenkėjišką programinę įrangą, taip pat bet kokius nepageidautinus elektroninius laiškus, pranešimus, žinutes ar kitą Informaciją;
   8. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės darbuotojais, atstovais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   9. Pažeisti asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
   10. Naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Platformoje, rezultatams pagerinti;
   11. Savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas, taip pat naudoti Platformą komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir (ar) suteikti tokią galimybę trečiosioms šalims;
   12. Kopijuoti Platformos turinį, pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Platformos turinio kopijų, Platformos turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Platformos turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Platformos parsisiųstame dokumente;
   13. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Naudotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Platformos Naudotojų veiksmus;
  5. Naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis Naudotojas patvirtina, kad jis:
   1. Yra veiksnus fizinis asmuo;
   2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
   3. Supranta, jog pasinaudojus Platformoje esančiais mokamais pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas prekes ir (ar) paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles;
   4. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Naudotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Bendrovė neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
   5. Supranta ir sutinka, kad Bendrovė tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir privatumo politikos nuostatomis.
  6. Naudotojui pažeidus Taisykles, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes naudotis Platforma ir (ar) Paslaugomis. Naudotojas informuojamas, kad Bendrovė vienašališkai spręs apie Taisyklių pažeidimus ir jis įsipareigoja vykdyti Bendrovės sprendimus.
  7. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Platforma, panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Platformoje nurodytu būdu.
  8. Panaikinus Naudotojo Registraciją dėl bet kokių priežasčių (įskaitant ir atvejus, kai Registraciją panaikina pats Naudotojas), jis neteks galimybės naudotis Platforma, o jo Registracijos paskyroje esanti Informacija, bus panaikinta.
 4. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
  1. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Platforma veikia principu „tokia, kokia yra“ ir „taip, kaip galima“, o Naudotojas Platforma naudojasi savo nuožiūra ir savarankiškai prisiimdamas riziką. Bendrovė nėra ir nebus atsakinga už Platformoje esančio turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenimis.
  2. Bendrovė nėra atsakinga už Platformos ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, pažeidimus (internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus, žalą, sukeltą virusų ir pan.) ar praradimus, atsiradusius dėl naudojimosi Platforma įskaitant bet neapsiribojant, pertraukimus dėl sistemos gedimų, interneto atakų, numatytos ar nenumatytos priežiūros. Bendrovė nebus atsakinga už dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Bendrovė negarantuoja, kad Platformoje (ar atsisiunčiamuose failuose) nėra virusų. Naudotojas pats turi naudotis savo atsargumo priemonėmis ir rūpintis savo saugumu.
  3. Bendrovė taip pat nebus atsakinga už visus ir bet kuriuos Naudotojo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Naudotojo naudojimusi Platforma ir (ar) Paslaugomis bei šių Taisyklių laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Platforma ir (ar) Paslaugomis.
  4. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu iš anksto nepranešus keisti, stabdyti, panaikinti arba uždrausti prieigą prie Platformos ir (ar) Paslaugų, ir (ar) Informacijos. Bendrovė bet kuriuo atveju, neįspėjus ir be pasekmių gali nustatyti Platformos, bet kurios Paslaugos, funkcijos ar Informacijos naudojimo ir (ar) prieigos ribojimus. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu keisti Platformos formą, pobūdį, paslaugų kiekį, kokybę ir kitus funkcionalumus, rodiklius ir pan.
  5. Bendrovė gali apmokestinti savo Paslaugas ar jų dalį, tačiau tokių Paslaugų tiekimui bus būtinas aiškus Naudotojo sutikimas. Be to, siekiant apsaugoti nuo netyčinio pasinaudojimo mokamomis paslaugomis, jų tiekimas Naudotojui bus apribotas iki aiškaus Naudotojo valios išreiškimo (prašymo pateikimo ar pan.).
  6. Bendrovė neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis, nepaisant to ar Bendrovei buvo pranešta apie tokią žalą ar jos atsiradimo galimybę. Naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis, Naudotojas sutinka, kad toks apribojimas būtų taikomas visiems Platformos naudojimo būdams, Paslaugoms ir turiniui. Jeigu pagal taikomus įstatymus Bendrovės atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Bendrovė negali būti atleista nuo atsakomybės, Bendrovės atsakomybė Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 15 (penkiolikos) Eur suma.
  7. Naudotojas ir Bendrovė atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. NAUDOTOJO SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS
  1. Platformoje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Bendrovė neatsako už tų svetainių turinį ir jų daromą įtaką. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Naudotojo patogumui. Pereidamas iš Platformos į kitas svetaines ar kitaip jas peržiūrėdamas, Naudotojas tai daro savo rizika.
  2. Šios Taisyklės nėra taikomos trečiųjų šalių svetainėms. Naudotojas kiekvienu atveju pats privalo įvertinti naudojimosi trečiųjų šalių svetainėmis saugumą ir sąlygas bei iš tokio naudojimosi kylančius įsipareigojimus. Bendrovė siūlo Naudotojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine, susipažinti su tokios svetainės naudojimo taisyklėmis ir privatumo politika. Bendrovė neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.
 6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
  1. Visos teisės į Platformą ir joje esančius kūrinius, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis yra saugomos. Joks Platformoje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
  2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Platformoje yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja.
 7. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Bendrovė gali bet kada nepranešusi Naudotojui:
   1. Keisti Platformą ir (ar) Paslaugas ar (jų dalis), visą ar dalį turinio, Platformos funkcijas, bet kokią Informaciją, įskaitant ir tą, kurią pateikia Naudotojas. Bendrovė nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui;
   2. Neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes patekti į Platformą ir (ar) naudotis Platformos teikiamomis Paslaugomis;
   3. Profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti prieigą prie Platformos ir (ar) Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Naudotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Platformoje;
   4. Visiškai nutraukti Platformos veikimą.
  2. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Platforma ir (ar) Paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios Informacijos, kurią Naudotojas pateikė į Platformą, pakeitimu, panaikinimu, Naudotojo Prisijungimo duomenų panaikinimu ir uždraudimu Naudotojui iš naujo užsiregistruoti Platformoje, konkretaus IP adreso blokavimu jei:
   1. Naudotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;
   2. Naudotojas pateikia neteisingą, nepilną ir (ar) klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis;
   3. Naudotojas tyčia ir sąmoningai pateikia apgaulingą ar neteisingą informaciją Platformoje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Bendrovės nuomone, netinkamai elgiasi;
   4. Bendrovės nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Platformos atnaujinimo darbai;
   5. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
   6. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
   7. Bendrovė įtaria, kad Naudotojas sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Platformos naudotojų saugumui;
   8. Naudotojas daro žalą Bendrovei įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės geram vardui ir (ar) reputacijai;
   9. Naudotojo elgesys ar Platformoje laikoma, talpinama perduodama, platinama Informacija, Bendrovės nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;
   10. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.
  3. Bendrovė turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Naudotojo veiksmus Platformoje įskaitant Naudotojo Informacijos stebėjimą. Naudotojo gaunama ir siunčiama Informacija gali būti tikrinama Bendrovės nuožiūra, siekiant aptikti Bendrovės nepageidaujama pripažįstamą Informaciją, o tokią Informaciją aptikus – ją šalinti ar blokuoti tokios Informacijos bet kokį perdavimą. Tačiau Bendrovė nekontroliuoja kitų naudotojų ar trečiųjų šalių Informacijos, kurią Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Platforma ir (ar) Paslaugomis, todėl Bendrovė neužtikrina tokios Informacijos tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės bei Naudotojo apsaugos nuo įžeidžiančios, nepadorios ar kitokios neigiamai Naudotoją veikiančios Informacijos. Naudodamas teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.
  4. Bendrovės taip pat turi teisę savo nuožiūra panaikinti Naudotojo paskyrą, jei jis yra gavęs bent vieną įspėjimą už Taisyklių pažeidimus. Naudotojas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas elektroninį laišką adresu, nurodytu Platformos kontaktų skiltyje. Bendrovės sprendimas dėl paskyros panaikinimo yra galutinis.
  5. Bendrovė gali be atskiro pranešimo Naudotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.
 8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
  1. Naudotojų asmens duomenys renkami, teikiami ir apdorojami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir vadovaujantis Platformos Privatumo politika.
 9. PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS
  1. Bendrovė visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitas žinutes siunčia Naudotojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu, į socialinės paskyros Naudotojo pokalbių (žinučių) kanalą arba kitokiu būdu, kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo pasirinktą Registracijos būdą. Visa pagal šias Taisykles Naudotojui siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
  2. Bendrovė neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Naudotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Bendrovės. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Naudotojui kopijos buvimas Bendrovės serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie informacijos Naudotojui išsiuntimą.
  3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia el. pašto adresu [email protected] ar Platformoje nurodytais kontaktiniais adresais.
 10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Naudotojo ir Bendrovės laiką.
  2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalios kitą dieną po jų paskelbimo Platformoje. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Platforma po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
  3. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  4. Visi tarp Bendrovės ir Naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Bendrovės buveinės vietą.
  5. Naudotojas – vartotojas prašymą ar skundą dėl Platformos veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu [email protected]. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, Naudotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. 

Ši Privatumo politika nustato VšĮ „Tomaga“, juridinio asmens kodas 301733229, adresas A. Goštauto g. 4-1, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Bendrovė), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, tvarkant asmens duomenis interneto platformoje 4 milijonai (toliau – Platforma).

Jums naudojantis platforma (toliau – Jūs galite būti vadinamas ir Naudotoju) Bendrovė:

 • Jūsų asmens duomenis renka, tvarko ir saugo vadovaudamasis Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais;
 • Jūsų asmens duomenis tvarko tiksliai ir sąžiningai, kiek tai yra būtina Platformos veikimui, taip pat Jūsų teisių bei teisėtų interesų apsaugai.

Platforma naudotis gali tik registruoti naudotojai. Prieš registruodamasis Jūs turite susipažinti su šia Privatumo politika. Jei Jums Privatumo politiko sąlygos yra nepriimtinos ir Jūs su ja nesutinkate, Jūs turite nesiregistruoti platformoje, o užsiregistravęs – panaikinti savo registraciją.

Jei Jūs užsiregistravote Platformoje, mes laikysime, kad:

 • Jūs susipažinote su Privatumo politika ir su ja sutinkate;
 • Sutinkate Bendrovei pateikti savo asmens duomenis ir neprieštaraujate, kad mes juos tvarkytume Privatumo politikoje ir teisės aktuose nurodytais tikslais (išskyrus atvejus kai mums reikalingas atskiras Jūsų sutikimas dėl konkrečių duomenų tvarkymo).

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

 1. Bendrovė turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Platforma Naudotojo pateiktus ar Bendrovės kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys). Bendrovės rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
 2. Bendrovė Jūsų pateiktus Asmens duomenis renka ir tvarko:
  1. siekiant Jums tinkamai suteikti paslaugas;
  2. Jūsų registravimo ir identifikavimo tikslu;
  3. Platformos duomenų bazės administravimo tikslu;
  4. naujienlaiškių siuntimo ir reklaminių žaidimų, viktorinų, konkursų ar pan. vykdymo tikslais;
  5. Platformos veikimo, statistiniais tikslais.
 3. Pagal poreikį Jūsų gali būti prašoma pateikti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą. Užsiregistravęs Platformoje, savo pasirinkimu Jūs taip pat galėsite pateikti savo telefono numerį, foto nuotrauką, gyvenamąją vietą. Jūsų Asmens duomenis Bendrovė gaus tiesiogiai iš Jūsų. Registracijos metu Jūs privalote nurodyti teisingus registracijos duomenis.
 4. Jei registruositės naudodamasis Gmail ar Facebook paskyra, Platformoje gali būti parodoma Jūsų Gmail ar Facebook paskyros informacija.
 5. Bendrovė gali statistiniais tikslais naudoti su Naudotojo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, apie Platformą ir jos veikimą (pavyzdžiui, bendras Platformos lankomumas, bendras registruotų naudotojų skaičius, populiariausios veiklos ir pan.). Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Naudotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 6. Trečiosioms šalims duomenys galės būti perduodami tik teisės aktų nustatyta tvarka ir iš anksto gavus reikiamus Naudotojo sutikimus, jei tokie yra būtini.
 7. Pateikdami Asmens duomenis Jūs:
  1. suteikiate teisę Bendrovei valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis kaip numatyta Privatumo politikoje. Šį savo leidimą Jūs galite atšaukti bet kuriuo metu, taip pat galite bet kada panaikinti savo registraciją Platformoje;
  2. patvirtinate, kad Asmens duomenis teikiate laisva valia ir sutinkate, kad Bendrovė juos saugotų ir tvarkytų elektroniniu būdu Platformos duomenų bazėje 5 (penkerius) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie Platformos;
  3. trečiųjų asmenų (pavyzdžiui giminaičių ar pan.) Asmens duomenis pateikiate su šių trečiųjų asmenų sutikimu ir patvirtinate, jog asmeniškai atsakote už bet kokius trečiųjų asmenų duomenis;
  4. sutinkate, kad kiti Platformos naudotojai galės susipažindinti su Jūsų pateiktais kontaktiniais Asmens duomenimis taip pat juos peržiūrėti, kopijuoti, ir jų pagalba susisiekti su Naudotoju Platformoje nustatyta tvarka.
 8. Bendrovė tvarkydama Naudotojų Asmens duomenis:
  1. naudos Asmens duomenis Platformos paslaugų teikimui, Platformos ir jos funkcionalumų vystymui, personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Platformos patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
  2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus Privatumo politikos arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  3. galės perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Naudotojo įsiskolinimus (jei Naudotojas naudosis mokamomis paslaugomis ir už jas tinkamai neatsiskaitys) taip pat tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.
 9. Naudotojui registruojantis Platformoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Naudotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

NAUJIENŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrovės pranešimai apie naujienas yra skirti informuoti Jus apie Platformos naujienas (jos patobulinimus, vykdomus renginius, akcijas ir pan.), taip pat Bendrovės skelbiamas akcijas, organizuojamus renginius pristatomas naujas ir atnaujintas paslaugas.
 2. Pranešimai apie naujienas Jums yra siunčiami tik gavus Jūsų sutikimą ar duomenų rinkimo metu Jums neprieštaravus dėl tokios informacijos siuntimo. Jūs turite teisę bet kada pakeisti naujienų gavimo sąlygas arba iš viso jų atsisakyti. Tokiu atveju Bendrovė nebetvarkys Jūsų duomenų šiam tikslui.
 3. Užsiprenumeravę naujienas Jūs sutinkate, kad Bendrovė tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei siųstų savo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus. Bendrovė įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos Jūs pateikėte užsiprenumeravę naujienas, išskyrus naujienų siuntimui būtinos informacijos perdavimą įmonei, vykdančiai Bendrovės naujienų siuntimą.
 4. Naujienų siuntimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti tvarkomi Naudotojo asmens duomenys: vardas, el. pašto adresas, socialinio tinklo paskyros kontaktai. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Bendrovė gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.
 5. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis naujienų siuntimo tikslais, Jūs suteikiate leidimą teikti Jums informacinę ir reklaminę medžiagą iš Bendrovės Jūsų pateiktu elektroniniu paštu arba socialinio tinklo paskyros kontaktais (pavyzdžiui socialinio tinklo žinučių sistema).
 6. Bendrovė gavusi Jūsų kontaktinius Asmens duomenis, šiuos duomenis gali be Jūsų atskiro sutikimo naudoti tik savo pačios naujienų siuntimui ir Bendrovės vykdomai rinkodarai, jei Jūs duomenų teikimo metu neprieštaravote tokios informacijos suteikimui. Jūs tokiu atveju bet kada galite atsisakyti Bendrovės naujienų ir pasiūlymų.
 7. Jūs turite teisę nesutikti su Bendrovės naujienų ir (ar) tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu ir atsisakyti naujienų siuntimo ir (ar) tiesioginės rinkodaros pasiūlymų: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienų ar el. pašto pranešime, informavę apie nesutikimą Bendrovę el. Laišku [email protected], paskambinus Bendrovei kontaktuose nurodytų telefonu. Bendrovė pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 8. Jei Jūs duomenis apie save pateikiate socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Jūs sutinka, kad socialiniuose tinkluose pateiktu el. paštu Jums taip pat gali būti teikiami Bendrovės pasiūlymai. Pasiūlymų Jūs gali atsisakyti Privatumo politikos nustatyta tvarka.
 9. Naujienų siuntimo ir tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Naudotojo duomenys Platformos duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo prisijungimo prie paskyros dienos. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo.

ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS, SUSIPAŽINIMAS SU TVARKOMAIS DUOMENIMIS

 1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir (ar) atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, taip pat panaikinti savo registraciją. Tuomet Naudotojo paskyra yra panaikinama, o registracijos duomenys ištrinami.
 2. Pateikęs Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
 3. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat atsisakyti pateikti savo asmens duomenis. Tačiau nurodome, kad Asmens duomenys gali būti reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Jus Platformos naudojimo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi Privatumo politikoje nurodytais tikslais, Jūs negalėsite tinkamai naudotis Platforma.
 4. Visus prašymus Bendrovei, susijusius su Jūsų Asmens duomenimis, Jūs turite pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Platformos kontaktuose). Atsakymus į tokius paklausimus Bendrovė stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Jūsų gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Jums priimtina forma. Atsakymas Jums nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus. Bendrovė neteiks asmens duomenų, jei Jūs nepatvirtinsite savo tapatybės, ar prašysite duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Naudotojui.

SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 1. Kad Platforma tinkamai veiktų, į Jūsų kompiuterį ar mobilųjį įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamieji slapukai. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.
 2. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią Platforma, Jums joje apsilankius, išsaugo kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje. Dėl to Platforma gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, naršyklės tipą šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis Platformoje.
 3. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Bendrovė slapukus naudoja tam, kad galėtų teikti Platformos paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau, stebėtų Naudotojo lankymosi įpročius, galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius, srautas ir pan. (statistinė nebūna susieta su Naudotojo asmenine informacija). Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Naudotojas naudojasi Platforma, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Naudotojas atvyko į Platformą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Naudotojas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Naudotojo vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Bendrovė gali, nepažeisdama teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
 4. Slapukus Jums gali įrašyti ir Platformoje reklaminius skelbimus rodanti sistema.
 5. Platformoje gali būti naudojami įvairių rūšių slapukai ir panašios technologijos, kurių kiekviena turi specifinę funkciją (i) techniniai slapukai be kurių platforma negalėtų veikti, (ii) funkciniai slapukai, leidžiantys įsiminti Naudotojo parinktis, (iii) analitiniai slapukai, skirti Platformos statistinei informacijai stebėti, (iv) tiksliniai reklaminiai slapukai, skirti tiksliniam reklaminiam turiniui parodyti, (v) trečiųjų šalių slapukai, skirti trečiųjų šalių turiniui parodyti, (vi) socialinių tinklų slapukai leidžia naudoti Platformos turinį socialinio profilio paskyroje.
 6. Jūs sutinkate su slapukų naudojimu pirmą kartą atlikdamas registraciją Platformoje, neištrindamas ar nepakeisdamas savo naršyklėje įrašytų slapukų, taip pat Platformoje pateiktoje informacinėje juostelėje paspaudęs „sutinku“ žymą.Naudotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
 7. Jūs galite nesutikti su slapukų naudojimu, atšaukti sutikimą juos uždrausti ar pašalinti iš savo kompiuterio pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Jūs turėsite sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Platformos.
 8. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta pateikia adresu  AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 9. Platformoje naudojami tokie slapukai:
Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Sesijos palaikymas Kiekvienos užklausos metu Iki sesijos pabaigos Sesijos identifikatorius
_ga Google Analytics - - -
hl Saugoti pasirinktos lokalės kodą Kiekvienos užklausos metu 365 dienos Lokalės kodas

Jei Platformoje naudojami trečiųjų asmenų slapukai, tokie asmenys reklamos tikslais gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Jūsų informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Jūs galite sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Bendrovė nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Jūs pats savarankiškai turite pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Jūs galite pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

 1. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis Bendrovė dės visas pastangas, kad užtikrintų asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tačiau Jūs taip pat privalote rūpintis savo duomenų saugumu ir (ar) slaptumu, ypač kiek tai susiję su jų atskleidimu tretiesiems asmenims.  Už nepilnamečių asmenų elgesį ir (ar) jų duomenų slaptumą bei saugumą atsako tokių asmenų tėvai ar globėjai.
 2. Bendrovė Jūsų Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
 3. Bendrovė naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Naudotojų registracijos duomenis. Prie Naudotojų registracijos duomenų gali prieiti tik tam įgalioti asmenys.
 4. Bendrovės Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Privatumo politikos ir (ar) kitų Platformos dokumentų nurodytiems tikslams įgyvendinti. Asmens duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 5 (penkiems) metams nuo jo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos arba Naudotojui panaikinus paskyrą. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Naudotojo asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Naudotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Naudotojo informacija.
 5. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 5 (penkis) metus nuo Naudotojo paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS

 1. Su Privatumo politika, tvarkomais asmens duomenimis susiję paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, Bendrovei turi būti pateikiami raštu:
  Adresas: A. Goštauto g. 4-1, Vilnius
  El. Paštas [email protected]
 2. Paklausimai, pretenzijos ir kita informacija, turi būti formuluojami taip, kad Bendrovė galėtų identifikuoti Naudotoją kiek tai būtina atsakymui parengti ir turėtų galimybę išsiųsti Naudotojui atsakymą.

PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 1. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama Platformoje.
 2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Platformoje. 
 3. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojatės Platforma, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Naudotojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Platforma.